പഴമക്കാരുടെ WEIGHT LOSS SECRET|No Diet & No Exercise|How I lost .7kg in 3days|Simply Home by Geetz


𝟮 𝗪𝗘𝗘𝗞𝗦 𝗪𝗘𝗜𝗚𝗛𝗧𝗟𝗢𝗦𝗦 𝗖𝗛𝗔𝗟𝗟𝗘𝗡𝗚𝗘 𝗗𝗘𝗧𝗔𝗜𝗟𝗦:
𝗪𝗲𝗶𝗴𝗵𝘁𝗹𝗼𝘀𝘀 𝗖𝗵𝗮𝗹𝗹𝗲𝗻𝗴𝗲 𝗚𝗿𝗼𝗰𝗲𝗿𝘆 𝗟𝗶𝘀𝘁:

𝗠𝗲𝗮𝗹 𝗣𝗹𝗮𝗻:

#weightlosschallenge #simplyhomebygeetz #weightlossmalayalam #2WeeksWeightlossChallenge

=======================================
𝐂𝐡𝐞𝐜𝐤𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮𝐫 𝐖𝐎𝐑𝐊𝐎𝐔𝐓 𝐕𝐢𝐝𝐞𝐨𝐬⬇️⬇️⬇️

Fat blasting 30min cardio:

Arm Slimming Workout:

Lower Body, Thighs, Hips, Glutes:

Face exercise for young & slim face:

Full Body 20 min Beginner Friendly workout:

Belly and Love Handles Workout:

=======================================
𝐎𝐮𝐫 𝐖𝐄𝐈𝐆𝐇𝐓𝐋𝐎𝐒𝐒 𝐕𝐢𝐝𝐞𝐨𝐬 ⬇️⬇️⬇️

Weight Loss Challenge Grocery List:

Weight Loss Challenge Meal Plan:

Easy Smoothie under 300 calorie:

A to Z of INTERMITTENT FASTING:

Best Belly fat cutting drink :

Weightloss Plateau video :

Intermittent Fasting Part 1 :

Intermittent Fasting Part 2 – Results :

1000 Calorie meal plan :

Weight loss tips for Teenagers:

How to start your own weight loss journey:

My Weight Loss Story Part 1 :

My Weight Loss Story Part 2 :

============================================================
𝐂𝐎𝐍𝐍𝐄𝐂𝐓 𝐖𝐈𝐓𝐇 𝐌𝐄:
𝐈𝐍𝐒𝐓𝐀𝐆𝐑𝐀𝐌 : @simplyhomebygeetz
Link :
𝐅𝐀𝐂𝐄𝐁𝐎𝐎𝐊 :
𝐄𝐌𝐀𝐈𝐋 𝐈𝐃 (𝐅𝐨𝐫 𝐁𝐮𝐬𝐢𝐧𝐞𝐬𝐬 𝐞𝐧𝐪𝐮𝐢𝐫𝐢𝐞𝐬) : connectwithgeetz@gmail.com

DISCLAIMER:
Information provided in this channel is for general purpose only and should not considered as professional advise. All contents in videos are as per my knowledge and experience. Always seek professional help for detailed information.

source

25 thoughts on “പഴമക്കാരുടെ WEIGHT LOSS SECRET|No Diet & No Exercise|How I lost .7kg in 3days|Simply Home by Geetz”
  1. വീഡിയോ കാണുമ്പം കിടക്കുകയായിരുന്നു…😂ഇപ്പം നടന്നോട് കാണുന്നു 😄🤗🤗🤗
    തടി കുറച്ചിട്ട് തന്നെ വേറെകാര്യം 😂

  2. എനിക്കും ഒരു മോൻ ഉണ്ട്, ഇതുപോലെ ഡെയിലി പണിയും…. But തടി കുറയുന്നില്ല 😔😔😔😔😔😔😔

  3. എന്റെ അനിയത്തി slim ആണ് അപ്പൊ ആദ്യമായി കാണുന്ന ഒരാൾ പോലും എന്നോട് ചോദിക്കും അവൾക്കുള്ളതും ഞാൻ ആണോ കഴിക്കുന്നതെന്ന്. But reality ഈസ്‌ diffrent. അവളാണ് എന്നേക്കാൾ ഭക്ഷണം കഴുക്കുന്നത്. അവൾ നല്ല modern dresses ഒക്കെ ഇടുമ്പോൾ എനിക്ക് സങ്കടം വരും എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നും ഇടാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്നോർത്തു. So help me others who is simmilar in my situation.

Leave a Reply

Your email address will not be published.